منده نشي وطندار عزيز

وطندار عزيز و قماخيلی،
ده وبسايت وطندار.کام منده نشی!
ای صفحه در حال جورشدو استه و د زودی بخير پادکاست وطندار شروع خاد شد.

خواشمندم دوباره تشريف بيريد.

فی آلحال شمو ميتنيد ازی لينکها برکت بگريد:

www.afghantv.com

www.hazaragibible.com